Anul 2014 a însemnat pentru AO ”Asociaţia Psihologilor Tighina” o perioadă benefică de realizare a obiectivelor statutare, misiunii şi viziunii Asociaţiei promovînd cu succes 3 proiecte:

 1. „Organizaţiile societăţii civile din r-le Căuşeni, Anenii Noi , Ştefan Vodă şi regiunea transnistreană – mai viabile şi competitive în protecţia tinerilor în dificultate socială”, finanţat de către FHI360;
 2. ”Consolidarea capacității actorilor comunitari în sporirea ratei succesului în profilaxia și tratarea tuberculozei”, finanțat de către Fundația SOROS Moldova

2.    „Servicii comunitare alternative consolidate în asistenţa familiilor în dificultate” susţinut de către Fundaţia Est –Europeană;

 

 

     Activităţile şi rezultatele proiectului 1.  

Prin respectivul proiect AO ”Asociaţia Psihologilor Tighina” a onorat misiunea asumată faţă de beneficiarii acestuia – actorii comunitari din raioanele Căuşeni, Ştefan Vodă, Anenii Noi, regiunea transnistreană apropiată, inclusiv or. Bender, Tiraspol: oferirea asistenţei  în şcopul abilitării practice a ONG-urilor – ţintă, echipelor multidisciplinare comunitare pe durata proiectului în vederea diminuării deficienţelor în  asistenţa socială complexă a familiilor în dificultate privind dreptul acestora la integrare comunitară eficientă. Experienţa parcursă reprezintă un model implementat cu succes de abordare constructivă comunitară a activităţilor menite să diminueze deficienţele cu care se confruntă ONG-urile active în domeniul protecţiei tinerilor din familii dezintegrate afectați de fenomenul migrației. Programul a presupus o abordare preponderent practică a solicitărilor constutuenţilor pornind de la misiunile statutare ale acestora în activităţile pe care le derulează.

Proiectul realizat a contribuit la schimbarea politicilor în domeniu, avînd o agenda pe măsura asteptărilor constituenţilor, Asociaţia Psihologilor avînd deja realizate activităţi de mentoring pentu solicitanţii din regiune. Unele exemple istorii de succes –  bune practici de colaborare în reţeaua interregională care a fost constituită au fost diseminate la nivel naţional. De asemenea, parteneriatele consolidate ca şi produse ale proiectului asigură în continuarea durabilitatea abordărilor comunitare în protecţia tinerilor în dificultate socială. Obiectivele proiectului: 1.Constutuirea unei reţele de suport pe durata proiectului  pentru ONG-urile active în problemele familiilor în dificultate în vederea realizării unor servicii de calitate pentru beneficiarii acestora; 2. consolidarea competenţelor ONG – urilor din comunităţile – ţintă în crearea/gestionarea serviciilor sociale pentru tinerii afectați de fenomenul migrației din familiile în dificultate pe durata proiectului; 3. fortificarea parteneriatului cu APL din comunităţile – ţintă în vederea elaborării strategiei integrate de asistenţă socială a familiilor afectate de fenomenul migrației rezidă în solicitările de suport ale constituienţilor în domeniul asistenţei persoanelor în dificultate au fost realizate.

În acest sens în a. 2014 a fost desfăşurat un amplu program de acţiuni pentru realizarea obiectivelor preconizate care a cuprins:

 1. Oferirea consultanţei beneficiarilor la solicitare;
 2. Facilitarea unui tur de vizite de studiu între echipele membre – ale reţelei proiectului;
 3. Elaborarea în comun cu fiecare grup a indicatorilor de performanţă a asistenţei realizate;
 4. Evaluare iniţială pre – proiect a asteptărilor, necesităţilor, rezultatelor scontate pentru constituienţii din 10 localităţi – ţintă ale r. Căușeni;
 5. Training pentru ONG/GIC în managementul de caz;
 6. Replicarea mecanismului de referire a beneficiarilor în SNR/la centrele comunitare/rezidenţiale;
 7. Suport logistic pentru noile ONG-uri în elaborarea cererilor de finanţare în domeniul asistenţei sociale;
 8. Monitorizarea realizării de către ONG-urile constituente a strategiilor de asistenţă comunitară promovate;
 9. Elaborarea unui plan de acţiuni comune privind reintegrarea persoanelor în dificultate.

Un element indispensabil pe care Asociaţia îl promovează în continuare în activitatea sa, dar care a constituit un capitol nou al actualului proiect la constituit promovarea activităţilor de voluntariat al tinerilor în dezvoltarea comunitară a localităţilor – ţintă. Constituirea Grupurilor de Iniţiativă Comunitară a Voluntarilor (GICV) în 10 localităţi – ţintă şi instruirea acestora în materie de participare comunitară pentru realizarea schimbărilor pe care şi le doresc în comunităţile lor a încurajat voluntarii la implementarea la finele a. 2014 a acțiunilor de mobilizare civică.

Bucură în mod deosebit aceste iniţiative prin participarea a circa 50 de voluntari care au reuşit să obţină deschiderea comunităţilor pentru acţiuni de interes comun, au soluţionat probleme pe care le-au identificat de sinestătător, au beneficiat de susţinerea financiară a APL din comunităţile lor.

Numărul beneficiarilor indirecţi se estimează la circa 800 implicaţi pe parcursul ultimului an, cifra incluzînd persoanele din comunităţile – ţintă încadrate indirect în acţiunile proiectului, informate, chestionate, implicate ca persoane de reper în viaţa beneficiarilor direcţi, colaboratori ai diferitor entităţi de stat sau ale sectorului asociativ, reprezentanţi ai APL, agenţi economici, prestatori de servicii de instruire vocaţională, consultanţă, colaboratori medicali, ai organelor de drept etc.

Specificul proiectului a prevăzut implicarea constituienţilor direcţi –  ONG – uri, echipe de implementare comunitare etc în replicarea experienţelor obţinute din interacţiunea cu echipa APT în comunităţile – ţintă. Implicarea acestora se regăseşte pe toate segmentele: stabilirea obiectivelor, rezultatelor scontate, selectarea strategiilor de implementare, implementarea propriu – zisă, evaluarea progreselor, elaborarea unor măsuri corective (după caz) şi valorificarea continuă a experienţei obţinute prin replicarea acesteia în situaţii noi de intervenţie.

Dezvoltarea organizaţională a devenit un alt domeniu prioritar în activitatea APT odată cu implementarea programului “Parteneriate pentru o societate civilă duravilă în Moldova”. FHI360 a fost partenerul care a mobilizat  organizaţional şi financiar reconceptualizarea acestui capitol important în viaţa oricărui NGO. Programul desfăşurat de instruire în dezvotare personală, incluzînd trainingurile alături de NGO-colege de implementare, consultările pe probleme organizaţionale, evaluările periodice au contribuit şi la îmbunătăţirea documentelor fundamentale ale APT. În acest sens au fost elaborate planul strategic al organizaţiei, planul de colectare de fonduri, mecanismul de motivare şi promovare  a angajaţilor.

 

     Activităţile şi rezultatele proiectului 2.

 

Avînd drept scop consolidarea capacităţilor actorilor comunitari de pe ambele maluri ale Nistrului în oferirea asistenţei sociale complexe a persoanelor în dificultate pe durata proiectului proiectul Servicii comunitare alternative consolidate în asistenţa familiilor în dificultatea abordat problemă realizării unui transfer de bune practici parteneriale în dezvolarea serviciilor alternative de asistenţă a persoanelor în dificultate. Astfel,  fortificarea competenţelor de identificare şi diminuare a problemelor cu care se confruntă a beneficiarilor finali – persoanelor în dificultate socială a s-a finalizat cu elaborarea unui mecanism de colaborare partenerială în asigurarea durabilităţii postproiect a serviciilor de asistenţă comunitară  în cadrul centrelor de asistență a familiilor în dificultate din or. Căușeni și or. Tiraspol. Proiectul s-a încadrat perfect în contextul acţiunilor de asistenţă complexă a persoanelor în dificultate socială (tineri, femei, familii) conform obiectivelor statutare, finalităţile proiectului integrîndu-se respectiv în obiectivele pe termen lung ale Asociaţiei. În lipsa iniţiativelor altor actori de pe ambele maluri ale Nistrului în acest domeniu, la solicitarea APL ambele organizaţii aplicante au oferit asistenților sociali un şir de subiecte de instruiri în domeniu în cadrul Centrelor de Asistenţă şi Protecţie a Tinerelor în dificultate pe care le gestionează, astfel încît interesele profesionale ale acestora s-au extins pe mai multe domenii de competenţă profesională. Echipa de implementare a proiectului din or. Căuşeni a oferit în cîteva rînduri servicii de instruire şi pentru echipele multidisciplinare comunitare din raion, experienţă, care fiind împărtăşită, a fost solicitată şi de partenerii de la Tiraspol pentru angajații Centrului lor precum și a partenerilor cu care aceștea lucrează. Avînd multiple tangențe comune, activitatea ambelor centre partenere a fost replicată cu succes și pentru responsabilii de aceste servicii pe ambele maluri ale Nistrului. Astfel, în cadrul proiectului a fost creat un cadru alternativ de învățare și schimb de bune practici cu colegii de peste Nistru care a avut o triplă valență: schimb de experiență între 2 instituții gestionate de către 2 ONG-uri care prestează servicii pentru victimele violenței în familie și a traficului de ființe umane, stagii/instruiri/schimburi practice pentru echipele multidisciplinare comunitare din cele 2 regiuni în consolidarea eforturilor lor privind protecția persoanelor în dificultate socială precum şi mediatizarea acestei experienţe noi şi a produselor proiectului, impactului acestuia pentru întreaga regiune.Proiectul de parteneriat a răspuns nevoilor de integrare/reintegrare socială a familiilor în dificultate socială din r. Căuşeni şi din regiunea transnistreană, constituind o continuare a colaborării iniţiate între cele 2 organizaţii aplicante încă din a. 2008. Colaborarea în acest proiect a avut ca scop să impulsioneze sinergia eforturilor organizaţiilor care deţin experienţă durabilă în asistenţa persoanelor în dificultate prin diversificarea serviciilor de alternativă oferite respectivelor persoane, consolidarea capacităţilor de dialog comunitar cu diverşi actori implicaţi în protecţia persoanelor în dificultate, mobilizarea echipelor comunitare multidisciplinare pentru oferirea asistenţei alternative. Astfel, proiectul a înregistrat un schimb de noi practici, modele de succes ale eforturilor comunitare consolidate în susţinerea persoanelor în dificultate socială

 

     Activităţile şi rezultatele proiectului 3.

 

Proiectul ”Consolidarea capacității actorilor comunitari în sporirea ratei succesului în profilaxia și tratarea tuberculozei” a constituit o nouă provocare pentru APT prin realizarea următoarelor obiective ale acestuia:

 1. consolidarea capacităţii autorităţilor publice şi altor actori comunitari prin extinderea  acţiunilor  intersectoriale de sensibilizare a opiniei publice despre situaţia reală privind tuberculoza în toate localităţile  raionului Căuşeni;
 2. implicarea activă a actorilor comunitari în acţiunile de ameliorare a situaţiei privind tuberculoza prin includerea în agendele factorilor de decizie din raionul Căuşeni a problematicii din acest domeniu;
 3. oferirea oportunităţilor de îmbunătăţire a calităţii vieţii şi reducerea cazurilor de marginalizare  persoanelor infectate de tuberculoză şi a celor aflaţi în contact prin acordarea consilierii şi suportului, inclusiv material;
 4. reducerea numărului de abandon a tratamentului la tuberculoză în localităţile raionului Căuşeni prin multiplicarea bunei practici existente în acest domeniu

În baza rezultatelor obţinute de echipa proiectului au fost consolidate relaţiile cu partenerii prin realizarea activităţii de lansare a proiectului şi de organizare a şedinţelor de instruire pentru voluntari şi membrii echipelor multidisciplinare. Partenerii au fost instruiţi în modalităţile de aplicare a managementului de caz în fiecare situaţie depistată în comunitate. În mai multe localităţi au fost create echipe de voluntari, care au activat în dependentă de necesităţile identificate. În perioada de raport au fost organizate 25 sesiuni de informare şi planificare cu participarea a 609 persoane, 30 şedinţe cu participarea a 123 participanţi. În localităţile raionului au fost realizate acţiuni de promovare a modului sănătos de viaţă cu implicarea activă a voluntarilor. În 10 localităţi ale raionului voluntarii au organizat săptămâna informaţională în domeniul profilaxiei tuberculozei. În această perioadă au fost organizate acţiuni, inclusiv teatru social, serată de odihnă cu tematica  privind profilaxia tuberculozei. Au fost aplicate instrumentele de asistenţă şi consiliere socială, psihologică şi medicală a persoanelor bolnave şi celor aflate în contact; Principala atenţie a fost acordată asistenţei individuale a bolnavilor în cadrul vizitelor la domiciliu şi însoţirea lor la medicul ftiziatru şi la alţi medici de profil în caz de necesitate. Echipa proiectului a evaluat situaţia socială  si a oferit  suport psiho-social pentru 168 persoane inclusiv bolnavi TB si membrii familiilor acestora. Permanent s-a analizat impactul activităţilor din proiect, prin realizarea activităţilor de revenire în localităţi şi cele de instruire. A fost consolidată capacitatea  actorilor comunitari  de a interveni cu asistenţă în fiecare caz de îmbolnăvire de tuberculoză. În fiecare comunitate s-a reuşit de a obţine o implicarea activă a Echipelor Multidisciplinare în soluţionarea problemelor cu care se confruntă bolnavii de tuberculoză şi familiile lor. Au fost instruiţi 123 voluntari care ulterior au realizat activităţi în localităţile beneficiare. A fost oferit suport psihosocial la peste 168 persoane. Activităţile de informare şi sensibilizare privind controlul asupra tuberculozei şi a modului sănătos de viaţă în general  realizate în fiecare localităţile raionului au avut impact asupra schimbării atitudinii cetăţenilor faţă de propria sănătate. În colaborare cu administraţia publică din  8 localităţi au fost realizate activităţi de informare, inclusiv şi de oferire a asistenţei medicale pentru 500 participanţi. Diseminarea informaţiilor privind importanţa depistării precoce a tuberculozei pentru sporirea ratei succesului tratamentului a favorizat mărirea numărului de persoane care au solicitat diagnosticarea şi consultanţa la medicul ftiziatru.

În situaţia, că mai multe luni cabinetul de ftiziatrie a activat fără medicul de profil echipa proiectului a oferit susţinere personalului medical în monitorizarea tratamentului pentru bolnavii cu risc de abandon, inclusiv pentru cei care au avut reacţii adverse la tratamentul medicamentos. Au fost realizate 77 vizite la bolnavii cu TB şi membrii familiilor acestora. A fost oferită asistenţă psihologică pentru 126 persoane şi suport psiho–social pentru 168 persoane. În rezultatul acţiunilor de informare şi sensibilizare s-a reuşit depistarea precoce a maladiei la 96 persoane. În rezultatul aplicării instrumentelor de asistenţă multifuncţională s-a reuşit readucerea în tratament a 10 persoane aflate în abandon pe o perioadă mai îndelungată. Echipele multidisciplinare din 27 autorităţi publice din raion s-au implicat în analiza situaţiei şi identificarea soluţiilor pentru problemele cu care se confruntă bolnavii de TB şi persoanele din contact. Consiliilor locale le-au fost oferite oportunităţi de implicare în controlul privind controlul TB. În 36 instituţii de învăţământ au fost realizate acţiuni de informare privind tuberculoza, la care au participat peste 14300 elevi, profesori şi părinţi. În 20 instituţii educaţionale au fost create echipe de voluntari care realizează acţiuni de informare şi sensibilizare a comunităţii, dar şi de susţinere a semenilor lor care sunt în contact cu bolnavii de TB. Informaţiile voluntarilor au fost oferite la peste 3000 de persoane din comunităţile raionului în cadrul săptămânii voluntarilor  În total  voluntarii au desfăşurat 60 de acţiuni de informare. Echipa proiectului a elaborat instrumentele de asistenţă multifuncţională a bolnavilor de TB şi a celor din contact, instrumente pe care le aplică asistenţii sociali şi în raport cu alte categorii de  persoane defavorizate. Iniţial a fost oferită asistenţă pentru 100 bolnavi de TB, ulterior numărul lor s-a micşorat pînă la 68-70 pacienţi. În gimnaziile Sălcuţa, Baimaclia  au avut loc şedinţe a cluburilor de dezbateri, în rezultat adolescenţii au obţinut informaţii privind responsabilitatea faţă de propria sănătate. A fost oferit suport psihologic pentru 126 persoane, suport psiho-social pentru 308 persoane şi consiliere de la egal la egal. Pentru 4 familii cu copii mici a fost oferită asistenţă, inclusiv materială pe o perioadă de pînă la 6 luni din partea Centrului Maternal „Pro Familia”. Au fost întoarse în tratament 10 persoane cu abandon. S-a schimbat atitudinea autorităţilor locale faţă de problematica privind tuberculoza. Este evidentă o implicare activă a asistenţilor sociali şi a specialiştilor din Direcţia raională în asistenţa bolnavilor de tuberculoză şi a celor aflaţi în contact. La solicitarea echipei de implementare în acţiunile de  control asupra tuberculozei, inclusiv lichidarea focarelor  de infectare au participat şi reprezentanţii organelor de drept. Este în premieră implicarea voluntarilor, inclusiv şi maturi în acţiunile de control asupra tuberculozei. Au fost înregistrate şase cazuri când vecinii au organizat deplasarea bolnavilor la investigare. Tot ei monitorizează şi tratamentul. Prin implementarea proiectului s-au creat premise de abordare în complex a problemelor privind controlul tuberculozei, acţiunile în acest sens au devenit prioritare pentru autorităţile publice, pentru serviciile desconcentrate şi descentralizate cât şi pentru sectorul asociativ. „A fost depăşit stereotipul, că tratamentul bolnavului de tuberculoză este preocuparea doar a medicilor, s-a confirmat convingerea, că tuberculoza este o boală socială„ citatul din fişa de evaluare a unui participant la instruire.

În activităţile de informare şi sensibilizare s-au încadrat şi alte organizaţii obşteşti din raion. Membrii asociaţiei au continuat participarea la acţiunile organizate în cadrul platformei naţionale privind controlul asupra tuberculozei. În localităţile raionului s-a depăşit  marginalizarea şi stigmatizarea bolnavilor de tuberculoză, dovadă sunt acţiunile de susţinere a bolnavilor de către vecini, rude şi voluntari.  Au fost excluse cazurile de intimidare a copiilor din familiile cu bolnavi de tuberculoză prin interzicerea lor la procesul educaţional. În instituţiile educaţionale se aplică instrumentele de asistenţă în baza managementului de caz pentru 8 copii din familiile în care unul din părinţii bolnavi de TB  este în abandon.

 

Impactul asupra organizaţiei. Proiectele implementate au continuat consolidarea experienţei ONG-ului în vederea asistenţei complexe a tinerilor în dificultate socială, a avut de învăţat din experienţa noilor parteneriate cu AOFM, agenţi economici, APL din localităţile-ţintă, instituţiile de învăţămînt,. Echipa de implementare a reuşit să extindă aria de acoperire cu servicii de asistenţă pentru localităţile noi din regiunea transnistreană, aceste servicii fiind solicitate şi după finalizarea proiectului. ONG-ul îşi menţine poziţia de lider în regiune în asistenţa familiilor în dificultate, gestionarea surselor oferite a consolidat capacitatea de analiză şi prognză a cost-eficienţei surselor financiare în actualele şi viitoarele proiecte. Concluziile respective au fost posibile în urma analizei chestionarelor de evaluare a activităţilor, opiniilor partenerilor, feed back-ului beneficiarilor, analizei SWOT la finele proiectului, aprecierilor oferite de către APL-urile partenere, ATOFM Căuşeni,  Secţiei raionale Asistenţă Socială Căuşeni, precum şi în urma autoevaluării activităţii echipei proiectului la diferite etape de implementare. Echipa consideră această experienţă ca fiind un parteneriat de succes şi prin colaborarea cu Direcţia Generală Învăţămînt, Tineret, Sport Căuşeni, oferindu-i suportul în susţinerea continuităţii instruirii pentru absolvenţii în dificultate a gimnaziilor care din diverse considerente nu-şi pot continua studiile după absolvirea treptei gimnaziale, nerezistînd tentaţiei de a se angaja la munci umilitoare şi subapreciate. E de menţionat faptul că unii beneficiari ai proiectului au devenit promotori ai impactului acestuia şi a imaginii de succes a organizaţiei, realizînd referinţe pozitive şi recomandări foştilor colegi, prieteni şi consăteni de-ai lor invitîndu-i să acceseze serviciile organizaţiei oferite tinerilor şi familiilor acestora. De asemenea ei solicită echipei implicarea lor şi în alte acţiuni de asistenţă în cadrul proiectelor de viitor.

Publicitatea activităţii. Eforturile pentru publicitatea proiectelor au anticipat demararea acestora. Aceste acţiuni au fost realizate aşa precum au fost planificate, cu partenerii media avînd experienţa din derularea acţiunilor publicitare a proiectelor anterioare. Parteneriatul de durată cu studioul local Căuşeni de TV “Studio – L constituie o experienţă prin care această sursă media elucidează evenimentele din cadrul desfăşurării acestora. Agendele evenimentelor, comunicatele de presă pe care le oferim anticipînd derularea evenimentelor proiectului asigură o înţelegere clară a mesajului, excluderea informaţiilor distorsionate pentru aceste surse media. În alt sens, partenerii media care ne-au vizitat la invitaţia FHI360 au respectat rigorile profesionale vizavi de diseminarea impactului proiectului precum şi aşteptările noastre privind specificul informaţiei oferite în aceste scopuri.